Wspacie

Projekty unijne

Projekt „Internacjonalizacja szansą na rozwój Ecoserv sp. z o.o.”

Projekt „Internacjonalizacja szansą na rozwój Ecoserv sp. z o.o.” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek 
o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-26-0030/22.
Celem realizacji przedsięwzięcia jest przygotowanie do wejścia na rynki zagraniczne z produktem ECOSERV IOS służącym oczyszczaniu spalin odlotowych w przemyśle poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w modelu biznesowym związanych z wejściem na rynki zagraniczne z innowacyjnym produktem ECOSERV IOS. Plany ekspansyjne zostały poprzedzone przeprowadzeniem prac B+R. W 2020 roku rozpoczęto komercjalizację ww. prac B+R osiągając w 2021 roku pełną gotowość do produkcji ECOSERV IOS.
W wyniku realizacji projektu wnioskodawca rozpocznie internacjonalizację instalacji oczyszczania spalin ECOSERV IOS.
Całkowita wartość projektu wynosi: 483 000,00 zł. Wartość dofinansowania w wysokości: 410 550,00 zł

Projekt „Wdrożenie wyników prac B+R w celu rozpoczęcia produkcji innowacyjnych instalacji odsiarczania i odchlorowywania spalin w energetyce cieplnej i zawodowej"

Projekt „Wdrożenie wyników prac B+R w celu rozpoczęcia produkcji innowacyjnych instalacji odsiarczania iodchlorowywania spalin 
w energetyce cieplnej i zawodowej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji 
przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-26-0001/19. Celem realizacji przedsięwzięcia jest uruchomienie produkcji innowacyjnych instalacji oczyszczania spalin odlotowych w energetyce cieplnej i zawodowej. Poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R ECOSERV Sp. z o.o. zamierza osiągnąć strategiczne cele przedsiębiorstwa. Dzięki wprowadzeniu produktu 
na rynek, ECOSERV Sp. z o.o. osiągnie korzyści w postaci otwarcia się na dynamicznie rosnący rynek oraz zwiększy skalę działalności.

Najważniejszymi celami projektu są:

  1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu kluczowych prac B+R;
  2. Wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania na rynek (innowacyjność na poziomie europejskim);
  3. Wzrost przychodów firmy.

W wyniku realizacji projektu wystąpią:

  1. Pozytywny efekt kooperacji w odniesieniu do działalności członków powiązania ECO-ENERGO;
  2. Pozytywne efekty środowiskowe i społeczne;
  3. Wzrost zatrudnienia;
  4. Pozytywny efekt na rozwój branży.

Całkowita wartość projektu wynosi: 9 344 216,84 zł. Wartość dofinansowania w wysokości: 4 178 308,00 zł.