Technologie

Neutralizacja substancji szkodliwych

INSTALACJE NEUTRALIZACJI SUBSTANCJI SZKODLIWYCH

Nasza Firma posiada technologie pozwalające na neutralizację substancji szkodliwych ze spalin przy znacznym ograniczeniu nakładów inwestycyjnych uzyskując dotrzymanie norm emisyjnych z uwzględnieniem najnowszych konkluzji BAT określonych w dyrektywach MCP, LCP oraz IED. Bazując na technologii DSI (Dry Sorbent Injection) wprowadzono własne innowacje produktowe, w postaci ECOSERV IOS. ECOSERV IOS to innowacyjna instalacja oczyszczania spalin, w szczególności ze związków chloru i siarki oparta o metodę suchą dla średniej wielkości kotłów rusztowych o mocach od 1 do 50 MW. Instalacja przeznaczona jest do pracy na suchym sorbencie dozowanym bezpośrednio do spalin.

Strefa spalania z kotłem parowym/wodnym, w którym w odpowiednim temperaturowo obszarze komory spalania można przeprowadzać niekatalityczną redukcję tlenków azotu, a następnie odzysk energii spalin.

Odpylanie wstępne – nie jest elementem koniecznym, służy jedynie usprawnieniu procesu oczyszczania poprzez ograniczenie nierozpuszczalnej w wodzie frakcji pyłów.

Wtrysk sorbentu – sorbent wdmuchiwany jest do kanału spalin celem neutralizacji substancji kwaśnych, takich jak HCl, SOx i HF. W połączeniu z węglem aktywnym proces ten umożliwia także adsorpcję metali ciężkich, 
a także organicznych mikrozanieczyszczeń, w tym dioksyn i furanów.

Filtr workowy/ESP – służy wychwytywaniu produktów reakcji, a także umożliwia dalszy przebieg reakcji neutralizacji.

Emitor – oczyszczone spaliny kierowane są ostatecznie do komina, gdzie odpowiednie instrumenty pomiarowe mierzą ich właściwości fizyczne i chemiczne.

Oczyszczanie spalin z użyciem Wodorowęglan sodu

Wodorowęglan sodu NaHCO3


inne nazwy: bikarbonat, soda oczyszczona

Biały krystaliczny proszek:

 1. bezpieczny w stosowaniu (produkt spożywczy)
 2. nie powoduje korozji
 3. nie podrażnia
 4. nie jest toksyczny
 • Zanim wodorowęglan sodu zostanie użyty w procesie oczyszczania spalin musi zostać zmielony celem zwiększenia powierzchni właściwej ziaren, co skutkuje wzrostem efektywności w reakcji z kwaśnymi substancjami zawartymi w spalinach.
 • Proces mielenia można przeprowadzać bezpośrednio na obiekcie tuż przed wtryskiem do kanału spalin przy użyciu odpowiednich młynów, bądź u jego producenta mieszając go z substancjami, które spowodują, że nie będzie się zbrylał podczas dłuższego magazynowania.
 • Odpowiednio zmielony sorbent wprowadza się w strumień spalin, gdzie zwykle w temperaturach 160 – 200 °C następuje jego natychmiastowy rozpad, zwany termiczną aktywacją. Termiczna aktywacja zachodzi także w niższych temperaturach, już w ok. 60 °C, jednak bardzo wolno. Powyżej 140 °C rozpad sorbentu następuje natychmiastowo i dalszy wzrost temperatury nie ma istotnego wpływu na kinetykę reakcji.

Oczyszczanie spalin z użyciem wodorotlenku wapnia

Wodorotlenek wapnia Ca(OH)2

inne nazwy: wapno hydratyzowane, wapno gaszone

Biały lub prawie biały proszek:

 1. słabo rozpuszczalny w wodzie
 2. stosunkowo tani
 3. łatwo dostępny
 4. wodny roztwór zwany wodą wapienną jest mocną zasadą (pH ok. 12) o działaniu żrącym
 • W procesie suchego oczyszczania spalin najlepiej sprawdza się wodorotlenek wapnia o dobrze rozwiniętej powierzchni właściwej ziaren (>> 20 m2/g), strukturę taką uzyskuje się w specjalnym procesie gaszenia CaO.
 • Najlepsze rezultaty suchej sorpcji z użyciem Ca(OH)2 uzyskuje się w temperaturach spalin poniżej 140 °C oraz powyżej 300 °C.
 • Stosowanie filtra workowego oraz wielokrotnej recyrkulacji sorbentu ma pozytywny wpływ na jego przereagowanie.
 • Istotny wpływ na przebieg reakcji neutralizacji substancji kwaśnych z wodorotlenkiem wapnia ma również należyte rozdrobnienie sorbentu, jego odpowiednie rozpylenie w kanale spalin oraz wilgotność spalin 
– im wyższa tym reakcje zachodzą efektywniej.

BENEFITY

Zalety suchego procesu oczyszczania spalin z użyciem sorbentów pylistych:

 • Maksymalizuje efektywność energetyczną instalacji
 • Jest kompatybilny z niekatalitycznymi systemami redukcji NOx (SNCR DeNOx)
 • Szczególnie efektywny energetycznie w układzie z katalityczną redukcją NOx (SCR DeNOx)
 • Gwarantuje minimum przerw konserwacyjnych ze względu na prostotę systemu
  Pozwala dostosować się do coraz bardziej rygorystycznych standardów emisyjnych
 • Minimalizuje nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne:
 • stosunkowo prosta konstrukcja instalacji
 • prosta i zarazem elastyczna obsługa instalacji
 • Nie generuje ciekłych odpadów procesowych
 • Sorbenty na bazie wodorowęglanu sodu są łatwe i bezpieczne w użyciu, przechowywaniu etc.
 • Produkty reakcji można łatwo magazynować i transportować
 • Brak pióropusza pary na kominie