Technologie

Odpylanie i filtracja

Odpylanie oraz filtracja gazów mają zastosowanie w procesach, podczas których powstają gazy zapylone cząstkami stałymi. Głównymi źródłami takich zanieczyszczeń są procesy spalania paliw (ciepłownie, elektrociepłownie), kruszenie (np. cementownie), wytop oraz przeróbka stali (huty stali) czy podczas przesypywania produktów sypkich w procesie transportu. Pyły zawieszone w gazach są zagrożeniem dla środowiska oraz dla zdrowia, zatem bardzo ważny procesem jest filtracja tych gazów wraz z usunięciem zawieszonych w nich pyłów.

W dzisiejszych czasach istnieje pilna potrzeba podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego, do której w dużym stopniu przyczyniają się urządzenia filtrujące i odpylające. Zatrzymują one szkodliwe składniki powstające w wyniku procesów wytwórczych i nie pozwalają przedostać się im do atmosfery.

Równie kluczowym aspektem jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortowych warunków pracy osobom zatrudnionym. Firma Ecoserv posiada wiele rozwiązań technologicznych oraz urządzeń filtrujących takich jak: filtry workowe pionowe i poziome, odpylacze cyklonowe i multicyklonowe, które są dobierane i konfigurowane indywidualnie 
do danego procesu.

Technologia odpylania i filtracji wykorzystuje filtry wykonane z włóknin filtracyjnych, które wyłapują cząstki pyłów ze spalin przepływających przez instalację bądź w przypadku odpylaczy multicyklonowych bariery fizyczne jako wstępny etap oczyszczania gazów. Oczyszczone gazy przedostają się poprzez emitor do atmosfery, natomiast wyłapany pył zostaje zgromadzony do dalszego zagospodarowania.

Urządzenia służące do odpylania i filtracji możemy podzielić na kilka grup:

Filtry tkaninowe

Filtry workowe przeznaczone do odpylania powietrza, spalin i innych gazów z pyłów suchych i nieklejących. Wykorzystywane są w przemyśle cementowym, wapienniczym, odlewniczym, hutniczym, szklarskim, ciepłownictwie do odpylania spalin kotłów energetycznych.

Filtry z workami pionowymi
Filtry workowe z workami pionowymi, mają rozmieszczone wertykalnie worki filtracyjne w komorze filtracyjnej. Gaz trafia do komory, gdzie drobne frakcje pyłów wychwytywane są i pozostają na powierzchni tkaniny filtracyjnej. Cząsteczki pyłu trafiają na dno leja zsypowego, 
z kolei oczyszczony gaz trafia do komory wylotowej, skąd jest odprowadzany na zewnątrz. Regeneracja filtra pulsacyjna sprężonym powietrzem odbywa się cyklicznie (zadany jest czas pomiędzy impulsami sprężonego powietrza) lub automatycznie (po przekroczeniu przez różnicę ciśnień wartości zadanej w sterowniku filtra). Odpylone spaliny z filtra są odciągane przez wentylator ciągu do emitora.

Filtry z workami poziomymi
Filtry workowe z workami poziomymi, zabudowane są horyzontalnie w komorze filtracyjnej. Konstrukcja filtra workowego zapewnia dobrą regenerację i czyszczenie worków z pyłów, maksymalnie eliminuje zaleganie pyłów na workach filtracyjnych, a co za tym idzie ich zaklejanie, co może mieć znaczny wpływ na długość okresu eksploatacji. Regeneracja filtra workowego sprężonym powietrzem odbywa się cyklicznie lub automatycznie. Odpylone spaliny z filtra są odciągane przez wentylator ciągu do emitora.

Filtry workowe z workami poziomymi przeznaczone są zarówno, do odpylania spalin kotłów energetycznych, jak i innych zanieczyszczonych gazów. W przypadku odpylania spalin zapewniają osiągnięcie wymaganej emisji pyłu poniżej 30 mg/Nm3 dla 6% O2. Charakteryzują się dużym upakowaniem powierzchni filtracyjnej w stosunkowo małej przestrzeni, dzięki czemu mogą mieć kompaktowe gabaryty.

Worki filtracyjne w filtrach poziomych mają zaimplementowane wygodne mocowanie na „snap-ring”, co zapewnia szczelność i łatwość montażu. Regeneracja worków odbywa się za pomocą sprężonego powietrza.

Do regeneracji stosuje się zawory sprężonego powietrza zintegrowane ze zbiornikiem, co w znacznym stopniu poprawia warunki przepływowe zaworów, a tym samym lepszą regenerację

BATERIE CYKLONÓW

Baterie cyklonów wykorzystywane są do oczyszczania gazów z cząstek stałych (pyłu). Wykonywane są standardowo, z blachy stalowej o grubości 3,4.5 mm. Część głowicy wlotowej może posiadać wkładkę ze stali trudnościeralnej HARDOX w celu wydłużenia ich żywotności. Baterie cyklonów mogą być stosowane również jako odpylacze wstępne np. dla filtrów workowych.

Spaliny przepływające przez cyklony na skutek działania siły odśrodkowej (dzięki cylindrycznej komorze) powodują, że pył zostaje odrzucony na ścianę cylindrycznego płaszcza, gdzie wyhamowuje pod wpływem siły tarcia, a następnie grawitacyjnie opada i odprowadzony zostaje przez zsyp szczelnie zamknięty dla gazów śluzą .

ODPYLACZE MULTICYKLONOWE POZIOME – PRZELOTOWE

Cyklony (multicyklony) przelotowe przeważnie stosowane w energetyce do kotłów rusztowych, jako wstępny stopień odpylania. Mają za zadanie wychwycić najbardziej erozyjne frakcje, co z kolei przyczynia się do przedłużenia żywotności odpylaczy cyklonowych lub filtrów.

Multicyklon przelotowy zbudowany jest z szeregowo ułożonych w rzędach żeliwnych cyklonów (tzw. zawirowywaczy), które zawirowują spaliny, dzięki czemu pyły pod wpływem siły odśrodkowej zostają odrzucony na ścianę płaszcza gdzie wyhamowują pod wpływem siły tarcia wpadając do komory rozprężnej multicyklonu przelotowego, a następnie grawitacyjnie opada do zsypu zamkniętego śluzą odprowadzającą pył. Wydajność jednego multicyklonu przelotowego uzależniona jest od ilości zabudowanych cyklonów przelotowych (zawirowywaczy) oraz od zastosowanej w nich średnicy.

ELEKTROFILTRY

Elektrofiltry są zaawansowanym rozwiązaniem do usuwania pyłów. Wykorzystują pole elektrostatyczne do przyciągania i zbierania cząsteczek pyłu z przepływającej strugi gazu, co pozwala na skuteczną filtrację powietrza. Jest to powszechna metoda odpylania znajdująca zastosowanie w energetyce zawodowej, ciepłownictwie oraz wielu innych procesach technologicznych. W elektrofiltrach zapylony gaz ulega jonizacji w silnym polu elektrostatycznym, przez co ziarna pyłu są przyciągane przez elektrodę zbiorczą, następnie opadają do zbiornika pyłu. Urządzenia te charakteryzują się wysoką skutecznością działania oraz niskimi oporami przepływu, nawet dla bardzo dużych ilości gazów.

BENEFITY

Dzięki zaawansowanej technologii odpylania i filtracji gazów zastosowanej przez Ecoserv, możemy zagwarantować dostarczenie rozwiązania, które spełni indywidualne wymagania naszych klientów, jednocześnie redukując zanieczyszczenia do poziomów zgodnych 
z obowiązującymi standardami emisji.