Technologie

Spalanie i współspalanie

W obliczu konieczności poszukiwania innych niż konwencjonalne źródeł energii zastosowanie paliwa z odpadów, biomasy, czy osadów ściekowych stanowi kierunek przyszłościowy dla branży ciepłowniczej. Z roku na rok wytwarzana jest coraz większa ilość różnego rodzaju odpadów, co stwarza problem związany z ich składowaniem, bądź utylizacją i wiążącymi się z tym procesem kosztami. Rosnąca ilość odpadów spowodowała konieczność znalezienia nowego sposobu ich efektywnego zagospodarowania.

Jako alternatywne źródło energii można także wykorzystać osady ściekowe, których ilość wzrasta głównie ze względu na intensywną rozbudowę infrastruktury służącej do odprowadzania oraz oczyszczania ścieków. Osady powstające w oczyszczalniach ścieków komunalnych wymagają odpowiedniego zagospodarowania, a dzięki termicznemu przekształceniu poprzez spalanie można je całkowicie unieszkodliwić, jednocześnie wykorzystując jako źródło energii. Wykorzystanie tego typu paliw przynosi korzyści pod względem ekologicznym, przyczyniając się do zmniejszenia ilości składowanych odpadów i redukcji potrzeby przeznaczania obszarów pod składowiska odpadów.

Spółka ECOSERV, a szczególnie jej założyciele mogą się poszczycić kilkudziesięcioletnim doświadczeniem 
w rozwoju technologii rusztowych. Początkowo były to ruszty do spalania paliw stałych. W ramach rozwoju technologii poszerzano gamę dostępnych materiałów wsadowych. Odpowiadając na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem oraz zachodzącymi na rynku tendencjami do budowania gospodarki obiegu zamkniętego kładziemy szczególny nacisk na technologie termicznego przekształcania odpadów i osadów ściekowych. Nasze ruszty pracują od wielu lat z powodzeniem w ciepłowniach i elektrociepłowniach. Nasz kompletny system dedykowany dla spalarni odpadów, przyczynia się do dekarbonizacji społeczeństwa. 
Jako zdecentralizowany zakład przetwarzania odpadów w energię, może termicznie wykorzystywać różne rodzaje odpadów, takie jak komunalne lub produkcyjne, przekształcając je w energię elektryczną lub cieplną 
dla lokalnych sieci energetycznych i ciepłowniczych. Nasza technologia zastępuje paliwa kopalne, przyczyniając się w ten sposób do transformacji energetycznej.

Oferujemy również rozwiązania do termicznej utylizacji osadów ściekowych

Osady ściekowe są stałym produktem oczyszczania ścieków. Zawiera koncentraty wszystkich użytecznych substancji i zanieczyszczeń w znacznym stopniu w postaci organicznie związanej.

Dzięki zastosowanej technologii spalania osady ściekowe z monospalania mogą być wykorzystywane energetycznie. Daje to możliwość ułatwienia wykorzystania cennych surowców, takich jak fosfor ze spalanych popiołów. Podnosząc stężenie fosforu w przeliczeniu na popiół, można ułatwić odzyskiwanie fosforu. Osad ściekowy może być stosowany jako bezpośrednie spalanie bez dalszych środków po osiągnięciu suchej pozostałości > 40% i wartości opałowej >4,5 MJ/kg.

Nasze portfolio oferuje szeroką gamę monospalarni kompletnych osadów ściekowych, od mechanicznie odwadnianych osadów ściekowych po komin. Wielkości 1 MWth dla wersji zdecentralizowanych do 10 MWth mogą być dostarczane jako znormalizowane instalacje. Instalacje na większą skalę są projektowane specjalnie przez klienta i realizowane we współpracy z partnerami.

Zalety spalarni osadów ściekowych:

  • recykling fosforu przez spalanie, zgodność z przepisami w sprawie osadów ściekowych
  • szczególnie niskie koszty utylizacji
  • niska emisja NOX dzięki kontrolowanej temperaturze wypalania
  • spełnianie restrykcyjnych norm emisyjnych, w oparciu o posiadane i sprawdzone technologie suchej sorpcji
  • oddzielanie metali ciężkich i innych szkodliwych substancji od popiołów nadających się do recyklingu
  • opcjonalne stosowanie paliw dodatkowych
  • produkcja energii i ciepła w postaci wytwarzania pary technologicznej
  • wzbogacanie fosforu w popiół, co oznacza ułatwienie recyklingu fosforu dzięki dalszym procedurom