Branża

Spalarnie odpadów i osadów ściekowych

Termiczne przekształcanie odpadów w technologii rusztowej

Spółka ECOSERV, a szczególnie jej założyciele mogą się poszczycić kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w rozwoju technologii rusztowych. Początkowo były to ruszty do spalania paliw stałych. W ramach rozwoju technologii poszerzano gamę dostępnych materiałów wsadowych. Odpowiadając na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem oraz zachodzącymi na rynku tendencjami do budowania gospodarki obiegu zamkniętego kładziemy szczególny nacisk na technologie termicznego przekształcania odpadów i osadów ściekowych. Nasze ruszty pracują od wielu lat z powodzeniem w ciepłowniach i elektrociepłowniach.

Portfolio ECOSERV obejmuje różne technologie spalania i wysokowydajne kotły wodnorurowe, 
w tym wszystkie niezbędne komponenty, aż po systemy budowy rusztów „pod klucz”. Nasz pakiet usług obejmuje planowanie projektu, produkcję i montaż, uruchomienie, serwis i konserwację rusztów 
dla spalarni i kompletnych systemów. W zakresie dostawy samego kotła współpracujemy z wiodącymi dostawcami techniki kotłowej z Polski i Europy.
Nasz kompletny system dedykowany dla spalarni odpadów, przyczynia się do dekarbonizacji społeczeństwa. Jako zdecentralizowany zakład przetwarzania odpadów w energię, może termicznie wykorzystywać różne rodzaje odpadów, takie jak komunalne lub produkcyjne, przekształcając 
je w energię elektryczną lub cieplną dla lokalnych sieci energetycznych i ciepłowniczych. Nasza technologia zastępuje paliwa kopalne, przyczyniając się w ten sposób do transformacji energetycznej.

Korzyści dla Klienta:

 • wysoka dyspozycyjność kotła i używanych komponentów
 • zoptymalizowana wydajność spalarni dzięki wysokiemu wypaleniu
 • niskie koszty eksploatacji i atrakcyjne koncepcje obsługi na żądanie
 • wysoka dostępność części zamiennych i szybko zużywających się
 • wykorzystanie całego potencjału energii z odpadów do produkcji ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z Dyrektywą 2004/8/2004 UE w sprawie wspierania kogeneracji oraz Dyrektywą 27/2012 UE o efektywności energetycznej z 2012 r.
 • zastąpienie w wysokim stopniu produkcji ciepła w kotłach węglowych produkcją ciepła z odpadów
 • poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej i możliwość przyłączenia się nowych odbiorców przy zachowaniu norm określonych i wymaganych w prawie budowlanym
 • zagospodarowanie przetworzonych odpadów komunalnych o znacznej wartości kalorycznej, których składowanie jest prawnie zabronione
 • zastosowanie innowacyjnej ale sprawdzonej w zrealizowanych projektach technologii termicznego przekształcania odpadów komunalnych o niskich nakładach inwestycyjnych i kosztach eksploatacji
 • uniknięcie lub zmniejszenie wzrostu kosztów dla ludności związanych z opłatami za odpady komunalne.

Oferujemy również rozwiązania do termicznej utylizacji osadów ściekowych

Osady ściekowe są stałym produktem oczyszczania ścieków. Zawiera koncentraty wszystkich użytecznych substancji i zanieczyszczeń w znacznym stopniu w postaci organicznie związanej.

Ze względu na nowe regulacje prawne w niektórych krajach część pierwiastków składowych znajdujących 
się w osadach powinno być odzyskiwane np. fosfor. Co więcej, fosfor ma kluczowy wpływ na metabolizm energetyczny, a także materiał genetyczny wszystkich organizmów żywych. Bez stałego dostarczania niezbędnego składnika fosforu w cyklu żywieniowym przetrwanie ludzi, flory i fauny nie byłoby możliwe.

Dzięki zastosowanej technologii spalania osady ściekowe z monospalania mogą być wykorzystywane energetycznie. Daje to możliwość ułatwienia wykorzystania cennych surowców, takich jak fosfor ze spalanych popiołów. Podnosząc stężenie fosforu w przeliczeniu na popiół, można ułatwić odzyskiwanie fosforu. Osad ściekowy może być stosowany jako bezpośrednie spalanie bez dalszych środków po osiągnięciu suchej pozostałości > 40% i wartości opałowej >4,5 MJ/kg.

Nasze portfolio oferuje szeroką gamę monospalarni kompletnych osadów ściekowych. Wielkości 1 MWth dla wersji zdecentralizowanych do 10 MWth mogą być dostarczane jako znormalizowane instalacje. Instalacje na większą skalę są projektowane specjalnie przez klienta i realizowane we współpracy z partnerami.

Zalety spalarni osadów ściekowych:

 • recykling fosforu przez spalanie, zgodność z przepisami w sprawie osadów ściekowych
 • szczególnie niskie koszty utylizacji
 • niska emisja NOx dzięki kontrolowanej temperaturze wypalania
 • spełnianie restrykcyjnych norm emisyjnych, w oparciu o posiadane i sprawdzone technologie suchej sorpcji
 • oddzielanie metali ciężkich i innych szkodliwych substancji od popiołów nadających się do recyklingu
 • opcjonalne stosowanie paliw dodatkowych
 • produkcja energii i ciepła w postaci wytwarzania pary technologicznej
 • wzbogacanie fosforu w popiół, co oznacza ułatwienie recyklingu fosforu dzięki dalszym procedurom

Poznaj nasze obszary działalności