Produkt

Instalacje oczyszczania spalin i gazów

W obliczu procesu dekarbonizacji polskiego ciepłownictwa stajemy przed wyzwaniem dostosowania istniejących obiektów do coraz bardziej restrykcyjnych norm emisyjnych. Zmiany wywołane tym procesem zmuszają do poszukiwania rozwiązań ekologicznych, a zarazem ekonomicznych, które pozwalają na efektywne działanie zakładów w okresie przejściowym.

Zespół inżynierów naszej firmy opracował rozwiązania technologiczne, które pozwalają na ograniczenie nakładów inwestycyjnych przy jednoczesnym dotrzymaniu norm emisyjnych z uwzględnieniem najnowszych konkluzji BAT określonych w dyrektywach MCP, LCP oraz IED.

Bazując na technologii DSI wprowadzono własne innowacje produktowe i procesowe pozwalające na:

 • ograniczenie do niezbędnego minimum nakładów inwestycyjnych,
 • minimalizację czasu trwania procesu inwestycyjnego,
 • optymalizację kosztów operacyjnych działania instalacji,
 • minimalizację ingerencji w aktualnie funkcjonujący układ technologiczny,
 • pełną kastomizację wdrożonego rozwiązania, poprzez dostosowanie do charakteru danej jednostki wytwórczej, w tym także składu chemicznego i struktury substancji kwasotwórczych w strumieniu spalin,
 • skalowalność rozwiązań, innymi słowy możliwość wdrożenia układu rozbudowanego funkcjonalnie celem wieloletniego działania, ale także instalcji przenośnej z kilkuletnim horyzontem funkcjonowania,
 • możliwość jednoczesnej redukcji SOx i NOx bez konieczności wdrażania drogich inwestycyjnie niekatalitycznych metod SNCR lub katalitycznych SCR,
 • redukcję do wymaganych poziomów m.in. następujące związki szkodliwe: SOx, NOx, HCl, HF, Hg, metale ciężkie.

Wyjściowym założeniem jest wdrożenie procesu suchego oczyszczania spalin, który:

 • maksymalizuje efektywność energetyczną instalacji,
 • jest kompatybilny z niekatalitycznymi i katalitycznymi systemami redukcji NOx,
 • gwarantuje minimum przerw konserwacyjnych ze względu na prostotę systemu,
 • pozwala dostosować się do coraz bardziej rygorystycznych standardów emisyjnych,
 • minimalizuje nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne,
 • charakteryzuje się stosunkowo prostą konstrukcją instalacji oraz jej elastyczną obsługą,
 • nie generuje ciekłych odpadów procesowych,
 • wykorzystuje reagenty łatwe i bezpieczne w użyciu i przechowywaniu na bazie wapna lub wodorowęglanu sodu,
 • w wyniku suchej sorpcji prowadzi do powstania produktów reakcji, które można łatwo magazynować i transportować,
 • odznacza się brakiem pióropusza pary na kominie.

ECOSERV IOS to innowacyjna instalacja oczyszczania spalin, w szczególności ze związków chloru i siarki oparta o metodę suchą dla średniej wielkości kotłów rusztowych o mocach od 1 do 50 MW. Instalacja przeznaczona jest do pracy na suchym sorbencie gotowym do użycia dozowanym pneumatycznie ze stacji opróżniania big bagów lub silosa bezpośrednio do kanału spalin. Suchy sorbent dozowany jest do kanału spalin w miejscu zlokalizowanym tuż za urządzeniami odpylania wstępnego (multicyklonem), a produkt poreakcyjny wychwytywany na filtrze workowym oraz alternatywnie odprowadzany do odżużlacza. Odpowiednia długość kanału spalin, prawidłowe rozprowadzenie sorbentu w kanale spalin oraz czas przebywania sorbentu na powierzchni worków filtracyjnych umożliwia prawidłową reakcję sorbentu i dotrzymanie norm emisyjnych.

Oferujemy:

 • Diagnozę stanu istniejącej instalacji celem opracowania rozwiązania docelowego dostosowanego do oczekiwań klienta;
 • Po akceptacji koncepcji, wykonanie dokumentacji wykonawczej;
 • Wdrożenie instalacji;
 • Rozruchy instalacji i optymalizację procesu;
 • Wykonanie niezbędnych badań 
i dopuszczeń wymaganych przez ochronę środowiska;
 • Nadzór gwarancyjny i pogwarancyjny pracy instalacji;
 • Części zamienne;
 • Niezależny system sterowania z możliwością wpięcia w istniejący system nadrzędny;
 • Reagenty potrzebne do działania instalacji, dostosowane do potrzeb Klienta;
 • W uzasadnionych przypadkach umożliwiamy dzierżawę instalacji.

Dysponujemy:

 • Doświadczonym zespołem inżynierów, szczególnie z obszaru inżynierii mechanicznej, chemicznej i procesowej;
 • Pełnym zapleczem wykonawczym, realizujemy projekt „pod klucz”;
 • Własnym zespołem montażowym;
 • Własnymi, przenośnymi instalacjami DSI celem wykonania badań suchej sorpcji u klienta bądź prezentacji obiektowych;
 • Zapleczem pomiarowym;
 • Logistyką dostaw reagentów;
 • Opatentowanymi rozwiązaniami w zakresie stosowanej technologii.

ŚWIADECTWO OCHRONNE

WZÓR UŻYTKOWY Lanca

Katalog ECOSERV

Zajmujemy się innowacyjnymi technologiami dla ochrony środowiska takimi jak neutralizacja substancji szkodliwych oraz odpylanie i filtracja dedykowanymi do różnych gałęzi przemysłu oraz energetyki zarówno w Polsce jak i w Europie. Nasza firma opiera się na nowoczesnych i zaawansowanych rozwiązaniach zapewniających redukcję emisji zanieczyszczeń zgodnie z normami Unii Europejskiej. Posiadamy również szeroki asortyment urządzeń oraz instalacji dla branży ciepłowniczej.

Poznaj nasze obszary działalności